องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
 


โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน


ด้วยอำเภอหนองสองห้อง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม) ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ และชมรมอาสาพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์

1.สืบสานปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย  และเป็นความชื่นชมของชาวโลก

2.เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ เอกชน ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง

3.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มสตรีในท้องที่/ท้องถิ่น

กิจกรรมความร่วมมือ

1.รณรงค์ให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย สวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยในทุกวันอังคาร เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไไทยผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทย และยังสร้างเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพทอผ้า ซึ่งยังคงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

2.เพื่อสนับสนุนในการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ของสัปดาห์และในทุกโอกาสที่เหมาะสม

3.กำหนดจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทยจากภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน

4.ประกาศยกย่องหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจนเกิดผลเป็นรูปธรรม

เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ขอความร่วมมือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  และในทุกโอกาสที่เหมาะสม

2021-10-21
2021-09-28
2021-06-10
2021-02-01
2021-01-22
2020-09-23
2020-09-10
2020-08-25
2020-03-13
2020-02-07