องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557

คณะผู้บริหาร

นายสิทธิ์ศักดิ์  แก้วหาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.08-3351-7599

นายวิเชียร  เทพสากล
นายถวิล  พลนงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.08-5696-3296
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.08-7224-3128
 

 นายสมัย  อินทอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.06-2140-1173

หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.08-1266-8168

นางพเยาว์  โกศรีงาม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.08-5741-5298

สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสิงห์
นางสาวเยาวนา  ศิริจันทร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร.09-2251-7003
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.08-0236-8325

นายจักรกฤษ เศษกำปัง
นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.081739-9849
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.08-6365-3805