องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557

สมาชิกสภา อบต.

นายพรชัย ระหา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุภัทตรา ศรีจันทร์บุญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายดี  นางาม
นายธนวิชญ์ ปัตถาระกัง
นายทบ บวกไธสง
นายสุพจน์ ศรีวรรณะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 นายชนวีร์  เทียมทะนงค์
นางสำเนียง  เหล่ากำพี้

นายอภิชาติ  แพนไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายชาติชาย ประสาระเอ
นายวิโรจน์ มีมานะ
นายประหยัด  จงเทพ
นายพรชัย ระหา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นายพัด  นาแข็ง นายอำนวย  บับภาวะตา
นางสุภัทตรา ศรีจันทร์บุญ
นายสาย  ศรีสมาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

นายสัมพันธ์ หม่วยนอก
นายหนู  ประการะสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9