องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557

สำนักงานปลัด

สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายปิยะพงษ์  ม่วงขี้เหล็ก

นางขวัญใจนึก    ศิริบุตรวงษ์

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พ.จ.อ.พรทวี บุญคำ นางสาวรัชนีกร พลรักษา นางสาวณัฐชยา มงคลดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ

นายสันติ มลาวรรณ

นายจักรพงษ์  ใจซื่อ 
ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ

ผช.นักพัฒนาชุมชน