องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557

สำนักงานปลัด

สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายคเชนทร์ อุ่นศิริวงศ์

นางขวัญใจนึก    ศิริบุตรวงษ์

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พ.จ.อ.พรทวี บุญคำ
นางสาวรัชนีกร พลรักษา
นางสาวณัฐชยา มงคลดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ
   
   
   
นายสันติ มลาวรรณ
นายเกียติรนาวินศักดิ์  สวรรค์ภักดี
นายจักรพงษ์  ใจซื่อ 
ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ
คนงานทั่วไป
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นายคำพันธ์ อนันต์
นางพัฒณีย์ ประทุมตะ
นายสุพิศ โมกไธสง
คนสวน
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
 นางสาวอนุลักษณ์   ชัยน้อย
นางสาวกาญจนา ทาชัยภูมิ

      นางสาวชุติกานต์  ปราบพาล

  คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

     คนงานทั่วไป

 
 
   
 

นายบุญถิ่น  เทียมทะนงค์

   
 นักการภารโรง