องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

    1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    2. ตารางแสดงการวิเคราห์ข้อมูลจากผลคะแนน ITA

    3. สรุปประเด็นที่พบข้อบกพร่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

       ดำเนินงาน  (ITA)

 

 

     เอกสารประกอบ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2563
 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลคะแนน ITA
สรุปประเด็กที่พบข้อบกพร่องจากการวสิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ