องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 080-1114224


นายเด่นศักดิ์  สีหามาตย์ นางสาวสุภาวดี  สุทธิวรรณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 085-1227593 โทร. 065-3075868

นายบัญญัติ  พลนงค์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 093-5609409