องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายเดชา  ประทุมตะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 098-7872193

นายวีรพล  ศรีภักดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 098-7872193

นายพัฒณีย์  ปะทุมตะ นายสุพจน์  ศรีวรรณะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร 093-4625192 โทร 098-6171799
นายอดุลย์  พลรักษา นายวรุต  อุทัยดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร 098-5948127 โทร 093-3283268
นางสาคร  สัมฤทธิ์ นางสาวลัดดา  นาแข็ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร 087-2372644 โทร 061-5921880
นายสาย  ศรีสมนาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร 098-9215985