องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.063-381-8839

นางพเยาว์  โกศรีงาม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.08-5741-5298

สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์
นางสาวศุภวดี  สร้างนานอก
หัวหน้าสำนักงานปลัด

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.09-2251-7003 โทร.092-270-8923
นายจักรกฤษ เศษกำปัง
นางสาวศุภวดี   สร้างนานอก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 ผู้อำนวยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โทร 081-739-9849 โทร.092-270-8923