องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายปิยะพงษ์  ม่วงขี้เหล็ก

นางขวัญใจนึก    ศิริบุตรวงษ์

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

-ว่าง- นางสาวรัชนีกร พลรักษา นางสาวณัฐชยา มงคลดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายสันติ มลาวรรณ

-ว่าง-
ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ

ผช.นักพัฒนาชุมชน