องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวศุภวดี  สร้างนานอก
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวเยาวนา  ศิริจันทร์

นายสุรัตน์ คล่องแคล่ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 


 
นางแวววิมล  เพชรอุเทน


 นางสาวเปรมฤดี  จำปามูล
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวภาวินี บรรยงค์
นางสาวสร้อยสุรินทร์ บรรยง
นางสาวจันทร์ฉาย ผลไธสง
ผู้ชวยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยพัสดุ
ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้