องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวศุภวดี   สร้างนานอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์
นักวิฃาการศึกษาชำนาญการ
 


 นางจุฑามาศ  สายทอง
นางวันเพ็ญ  หาหอม
 ครู ค.ศ.1
  ครู ค.ศ.1

นางณิชชา  หม่วยนอก
นางดวงอนงค์  สร้างนอก
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก