องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่ล้อม

 

หนองไผ่ล้อมน่าอยู่

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี

ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวดำรงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เคียงคู่ธรรมาภิบาล

ประสานพลังมวลชน