องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 112กิโลเมตร  มีพื้นที่  29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,754  ไร่  และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่น ๆ  ดังนี้

                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

                ทิศใต้                       ติดต่อกับ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

                ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ ตำบลดอนกอก ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

                ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ ตำบลดอนดั่ง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ภูมิประเทศ

                สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่สูงต่ำสลับเป็นลูกคลื่น 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

                ตำบลหนองไผ่ล้อมมีพื้นที่ทั้งหมด 29 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 17,754 ไร่  แบ่งเนื้อที่ออกเป็น พื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณะ พื้นที่อื่นๆ  ดังนี้ 

                - พื้นที่ทำการเกษตร                                                จำนวน  16,845  ไร่

                - พื้นที่อาศัย                                                            จำนวน        450 ไร่

                - พื้นที่สาธารณะ                                                     จำนวน        415 ไร่

                - พื้นที่อื่น ๆ                                                            จำนวน         44  ไร่

ประชากร                                                                                                              

                ตำบลหนองไผ่ล้อมมีหมู่บ้าน   9 หมู่บ้าน    มี 1,061 หลังคาเรือน  ประชากรทั้งสิ้น 4,451  คน  แยกเป็น  ชาย 2,204  คน  หญิง  2,247  คน  ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย  1:153 (ตารางกิโลเมตร/คน)