องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ        

การเกษตร

            การเกษตรเป็นอาชีพหลักของคนในตำบลหนองไผ่ล้อม คือ ทำนา  รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป และรับราชการ

                1) กสิกรรม พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้หลักให้แก่เกษตรกร ได้แก่ ข้าว ไม้ยืนต้น  ผัก

                2) ปศุสัตว์  สัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ โค กระบือ สุกร   สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่  เป็ด  

     

หน่วยธุรกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

1

2

3

4

5

6

   ปั้มน้ำมันขนาดกลาง

   ปั้มหลอด

   โรงสีข้าว

   ร้านค้า

   สหกรณ์

    ฟาร์มไก่

2   แห่ง

  3     แห่ง

30   แห่ง

 30   ร้าน

1   แห่ง

-    แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ทรัพยากรดิน   

                การใช้พื้นที่ดินส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 94.88 สภาพปัญหาทรัพยากรดินของพื้นที่ คือ  สภาพเป็นดินทราย ไม่อุ่งน้ำ ดินตื้นขาดอินทรีวัตถุ และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดพืชคลุมดิน

                ทรัพยากรน้ำ

                             ตำบลหนองไผ่ล้อม  มี ลำห้วยไหลผ่าน 3  สาย  คือ 

                1.ลำห้วยโสกธาตุไหลผ่านจากเขตพื้นที่บ้านหนองกุงสว่าง  ผ่านบ้านหนองกุงศรี ไปตำบลดอนกอก   อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

                2. ลำห้วยอีสานเขียวไหลจากเขตพื้นที่บ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4  ไปบ้านขุมปูน เข้าเขตตำบลตะกั่วป่า

                3. ลำห้วยอีเฒ่าไหลจากเขตพื้นที่บ้านสวองเก่า บ้านสวองใหม่ บ้านหนองหวาย  เข้าเขตตำบลหนองสองห้องนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน คือ

                1. หนองใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่พัฒนา  และหมู่ 8 บ้านสวองใหม่  ตำบลหนองไผ่ล้อม ใช้สำหรับอุปโภค

                2. สระพิมล    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย  ตำบลหนองไผ่ล้อม ใช้สำหรับอุปโภค แหล่งน้ำเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตรเป็นหลัก แต่มีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน

              3.หนองไผ่   ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านหนองไผ่ล้อม  ตำบลหนองไผ่ล้อม ใช้สำหรับอุปโภค

            แหล่งน้ำเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตรเป็นหลัก แต่มีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง