องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

             - ลักษณะทางสังคมของคนในตำบลหนองไผ่ล้อม อยู่อาศัยกันแบบเครือญาติ การตั้งบ้านเรือนนิยมตั้งเป็นกลุ่ม

                - การนับถือศาสนาประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

                - ขนบธรรมเนียมประเพณีจะมีการทำบุญต่างๆ ไปตามประเพณีสิบสองเดือน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาสภาพสังคม ให้คงอยู่และเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   ในหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านทั่วไปเรียกกันว่าฮีต 12  หรือจารีตประเพณี    12  ประเพณี   เช่น บุญเดือนยี่บุญคุณลาน เดือนสามบุญข้าวกี่ บุญเดือนสี่บุญพระเวส บุญเดือนห้าบุญสงกรานต์ บุญเดือนหกบุญบั้งไฟ บุญเดือนแปดบุญเข้าพรรษา บุญเดือนสิบบุญข้าวกระยาสารท บุญเดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา  บุญเดือนสิบสองบุญกฐิน

 การปกครอง  ข้อมูล     เดือน  เมษายน  2553

                ลักษณะการปกครอง  ประชากรในตำบลหนองไผ่ล้อมอยู่ภายใต้การดูแลของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1   บ้านหนองไผ่ล้อม    ผู้ปกครอง   นายถาวร    แทนรี                   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2   บ้านขุมปูน                ผู้ปกครอง   นายวีรชัย   บวกไธสง            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3    บ้านหนองกุงสว่าง   ผู้ปกครอง    นายหนูอาจ    เทียมทะนงค์       ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4    บ้านสวองเก่า            ผู้ปกครอง     นายวิทย์    พลไธสง             ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5    บ้านหนองหวาย       ผู้ปกครอง   นายสีนคร   ทองใบ                ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6    บ้านโนนจอมศรี      ผู้ปกครอง   นายประหยัด    จงเทพ            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7    บ้านหนองกุงศรี      ผู้ปกครอง   นายประจวบ    สอนเรียง         ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8    บ้านสวองใหม่         ผู้ปกครอง   นายถวิล   พลนงค์                    กำนัน

หมู่ที่ 9    บ้านหนองไผ่พัฒนา     ผู้ปกครอง  นายสุเทพ   แทนไธสง        ผู้ใหญ่บ้าน

การศึกษา

                ปีการศึกษา 2553  การศึกษาในตำบลหนองไผ่ล้อมมีลักษณะการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

                การศึกษาในระบบ  มีโรงเรียนในพื้นที่ 3 โรงเรียน ได้แก่

                1. โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ล้อม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เป็น
                - นักเรียน   ทั้งหมด  328  คน  แยกเป็น ชาย  174  คน , หญิง  154  คน 

                - ครู  ทั้งหมด   15  คน   แยกเป็น  ชาย  10 คน ,  หญิง 5 คน

                - บุคลากรทางการศึกษา  8  คน

                - ภารโรง  2 คน

                - คอมพิวเตอร์   จำนวน  19  เครื่อง 

                2. โรงเรียนบ้านขุมปูน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านขุมปูน  เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น

                - นักเรียน  ทั้งหมด  40  คน   แยกเป็น  ชาย  23  คน  , หญิง  17  คน

                - ครู   ทั้งหมด  5  คน  แยกเป็น ชาย 3 คน , หญิง 2 คน

                - ภารโรง  1 คน

              - คอมพิวเตอร์  จำนวน  6  เครื่อง

                3.  โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหนองกุงสว่าง  เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น

                - นักเรียน  ทั้งหมด  134 คน  แยกเป็น ชาย 69  คน  , หญิง  65  คน

                - ครู    ทั้งหมด  9  คน   แยกเป็น  ชาย  1  คน  , หญิง  8  คน

                - ภารโรง  1 คน

                - คอมพิวเตอร์   จำนวน   19  เครื่อง

4.        ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ตั้งอยู่ที่ วัดอัมรินทราวาส หมู่4 บ้านสวองเก่า  ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล อายุระหว่าง 2 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี

                  - นักเรียนทั้งหมด  70 คน

           การศึกษานอกระบบ

              ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองไผ่ล้อม  มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประมาณ  168  คน โดยมี  นายนิคม   แก้วหาวงศ์   เป็นครูประจำศูนย์การเรียน

      การสาธารณสุข

                ตำบลหนองไผ่ล้อม  มีสถานีอนามัยประจำตำบล 1  แห่ง  คือ สถานีอนามัย  ตั้งอยู่ที่ บ้านสวองเก่า  หมู่ที่ 4 โดยมีบุคลากรดังนี้

                       1. นายบรรจบ โสดาศรี                                           นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน 6

       2. นางสาวอาภรณ์   กองเกิด                     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4

       3.  นางสาวทัศนี    ประการการ                               เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2

       4.  นางสาวสงกรานต์    สีหามาตย์          พนักงานผู้ช่วย จนท.สถานีอนามัย

       5.  นางสาวยุภา   นาแข็ง                              พนักงานบันทึกข้อมูล

       6.  นายบุญจันทร์  จำปามูล                                    นักการภารโรง

 

     สถาบันทางศาสนา

       วัด     5     แห่ง

ลำดับที่

ชื่อวัด

ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน

1

วัดศรีชมชื่น

บ้านขุมปูน ม.2

2

วัดบ้านหนองกุงสว่าง

บ้านหนองกุงสว่าง ม.3

3

วัดอัมรินทร์ทราวาส

บ้านสวองเก่า ม.4

4

วัดบ้านโนนจอมศรี

บ้านโนนจอมศรี ม.6

5

วัดเกาะแก้ว

บ้านหนองไผ่พัฒนา ม.9

 

     การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการ

                การสงเคราะห์จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

                - การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ                         จำนวน  153  คน     งบประมาณ  918,000 บาท

                - การสงเคราะห์ผู้พิการ                           จำนวน    43  คน                     งบประมาณ  258,000  บาท

                - การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    จำนวน    -    คน     งบประมาณ       -         บาท

                การสงเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

                - การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ                         จำนวน  342  คน     งบประมาณ  2,052,000 บาท

                - การสงเคราะห์ผู้พิการ                           จำนวน   37   คน                     งบประมาณ    222,000   บาท

                - การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  จำนวน    -     คน                    งบประมาณ         -         บาท

                - การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    จำนวน    6    คน     งบประมาณ    36,000     บาท

อาชญากรรมและยาเสพติด

                ตำบลหนองไผ่ล้อมเป็นพื้นที่ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด  เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

                - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      จำนวน  102 คน

                - สถานีตำรวจ           ไม่มี      

                - สถานีดับเพลิง   ไม่มี