องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

         การคมนาคม

               การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านในตำบลหนองไผ่ล้อม ส่วนใหญ่เป็นลูกรัง และมีถนนลาดยางเป็นบางส่วน สภาพถนนลูกรังเป็นหลุมบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก  

การคมนาคมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ไปหมู่บ้าน

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

ระยะทาง(กม.)

สภาพถนน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

บ้านหนองไผ่ล้อม

บ้านขุมปูน

บ้านหนองกุงสว่าง

บ้านสวองเก่า

บ้านหนองหวาย

บ้านโนนจอมศรี

บ้านหนองกุงศรี

บ้านสวองใหม่

บ้านหนองไผ่พัฒนา

2.5

2.6

1.8

1

4.5

2.3

2.5

2

2.5

 ใช้การได้ดี

 ขรุขระ  ดีบางตอน

ใช้การได้ดี

ใช้การได้ดี

ใช้การได้ดี

ขรุขระ  ดีบางตอน

ใช้การได้ดี

ใช้การได้ดี

ใช้การได้ดี

 

                  การคมนาคม ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมและเส้นทางหลักที่ใช้ประจำ

ลำดับที่

เส้นทาง

ระยะทาง

ประเภท

สภาพ

1

2

3

4

5

6

7

บ้านหนองหวายบ้านหนองกุงศรี

บ้านโนนจอมศรี-บ้านโนนตาล

บ้านโนนจอมศรี- บ้านขุมปูน

บ้านขุมปูน-บ้านสวองเก่า

บ้านขุมปูน-บ้านโนนตาล

บ้านสวองเก่า-บ้านหนองไผ่พัฒนา

บ้านหนองไผ่พัฒนา-บ้านหนองบัวแดง

7.0

6.5

4.5

2.6

2.0

1.0

8.0

ลาดยาง

ลูกรัง

ลูกรัง

หินคลุก

คอนกรีตบางตอน

หินคลุกบางตอน

ลูกรัง

สภาพดี

ขรุขระ  ดีบางตอน

ขรุขระ  ดีบางตอน

ขรุขระ  ดีบางตอน

ขรุขระ  ดีบางตอน

ขรุขระ  ดีบางตอน

ขรุขระ  ดีบางตอน

 

การสื่อสารและโทรคมนาคม

                1) โทรศัพท์                             สาธารณะ                                 7   ตู้ 

                ส่วนบุคคล (บ้าน)    80  หลังคาเรือน

                2) สถานีวิทยุชุมชน                                 1  แห่ง

                3) สถานที่บริการอินเตอร์เน็ต                 1 แห่ง

                4) หอกระจายข่าว                                   9 แห่ง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                1) การไฟฟ้า   ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของครัวเรือน

                     2) การประปา   ประชาชนในตำบล ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาหมู่บ้าน และอีกบางส่วนยังไม่ได้รับการบริการ