องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 10 มี.ค. 2563 ]227
2 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 5 ก.พ. 2563 ]226
3 คู่มือการปฏิบัติงา่นธุรการและงานสารบรรณ [ 15 ม.ค. 2563 ]234
4 คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 ม.ค. 2563 ]220
5 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]267
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 15 ม.ค. 2563 ]227
7 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2563 ]230
8 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ส.ค. 2562 ]216
9 คู่มือการเข้าใช้บริการและการเบิกจ่าย สปสช. [ 1 พ.ค. 2562 ]233
10 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2561 ]226
11 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2561 ]227
12 คุ่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี [ 1 ก.พ. 2561 ]240